Regulamin portalu Zaradni.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem portalu www.zaradni.pl (dalej jako Portal) jest Marcin Krejza prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CarDirect Marcin Krejza zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku pod numerem 80224 (występujący w dalszej części Regulaminu jako „Administrator”).

2. Korzystanie z Portalu oznacza, iż Użytkownik zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść.

3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Administrator – podmiot wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu;

b) Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu oraz materiałów w nim publikowanych;

c) Autor – Użytkownik zamieszczający materiały publikowane w Portalu; Autor może wziąć udział w Programie Udziału w Zyskach Zaradni.pl;

d) Ekspert Zaradni.pl- Autor posiadający specjalistyczną wiedzę, publikujący materiały w Portalu i nie uczestniczący w Programie Udziału w Zyskach Zaradni.pl;

e) Program Udziału w Zyskach Zaradni.pl – nazywany także „Klubem Autorów Zaradni.pl” to zestaw zasad wynagradzania Autorów za materiały publikowane w Portalu, patrz §7 Regulaminu;

f) Materiały – wszelkie publikacje tekstowe, dźwiękowe, obrazy, filmy, pliki, informacje, porady, publikacje, etc. (pojęcia te w Regulaminie mogą być używane zamiennie) zamieszczane w Portalu;

4. Portal dostępny jest dla wszystkich osób korzystających z Internetu. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.

5. Materiały publikowane w Portalu mają jedynie charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako forma konsultacji. Każdy korzystający z materiałów publikowanych w Portalu oświadcza, iż czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność oraz, iż nie będzie kierował żadnych roszczeń do Administratora portalu w związku z wykorzystaniem materiałów.

6. Wszystkie osoby korzystające z Serwisu są zobowiązane do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami jak również zobowiązują się do przestrzegania zakazu zamieszczania treści i materiałów o charakterze bezprawnym.

7. Każdy Użytkownik Portalu zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Administratora o wszelkich przejawach działań sprzecznych z obowiązującym prawem, jak również działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem.

§ 2. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za materiały publikowane przez Autorów, jak również za wszelkie szkody poniesione w wyniku wykorzystania materiałów umieszczonych w Portalu. Autorzy oświadczają, iż ponoszą pełną odpowiedzialność za publikowane przez siebie materiały.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zamieszczonych w Portalu, ani ich wykorzystanie przez osoby korzystające z Portalu. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za czasowe zaprzestanie funkcjonowania Portalu z jakichkolwiek przyczyn.

§ 3. Prawa autorskie

1. Autor zamieszczając w Portalu materiały oświadcza, iż są one jego autorstwa, bądź też, iż posiada licencję umożliwiającą wykorzystanie publikowanych przez siebie materiałów poprzez ich umieszczenie w Portalu.

2. Autor zamieszczając w Portalu materiały oświadcza, iż zgadza się równocześnie na nieodpłatne opublikowanie i udostępnienie ich innym użytkownikom Portalu.

3. Zabrania się publikacji treści i materiałów chronionych prawami autorskimi oraz treści i materiałów wymagających zgody osób trzecich. W razie udowodnionego plagiatu lub naruszenia praw własności osób trzecich konto Autora zostanie zablokowane lub bezpowrotnie usunięte. Wynagrodzenie w takim wypadku należy się ujawnionemu autorowi materiałów zamieszczonych w Portalu.

4. Autor wyraża zgodę na umieszczenie w Portalu treści oraz banerów reklamowych.

§ 4. Ograniczenia i zakazy

1. Zakazuje się publikacji w Portalu materiałów o charakterze pornograficznym, chronionych prawami autorskimi lub naruszających prawa innych osób, propagujących treści faszystowskie, nazistowskie, rasistowskie, totalitarne, komunistyczne, propagujących przemoc, dyskryminację, nienawiść, propagujących narkotyki, wulgarnych, nieprzyzwoitych, gorszących lub w inny sposób kontrowersyjnych obrażających uczucia lub symbole religijne i państwowe, naruszających prywatność, dobro osobiste i godność osób trzecich, naruszających prawo polskie i międzynarodowe, plików zainfekowanych wirusami, jak również odnośników do stron z takimi plikami lub do stron zabronionych przez prawo polskie, uznanych powszechnie za moralnie naganne.

2. Administrator ma prawo w każdym czasie do usunięcia materiałów niezgodnych z prawem, jak również zablokowania konta Autora, którego działalność zostanie uznana za szkodliwą dla Portalu lub jego Użytkowników.

3. Zabronione są wszelkie formy sztucznego generowania ruchu na materiałach publikowanych w Portalu.

§ 5. Prawa i obowiązki

1. Administrator ma prawo:

a) usunąć wszelkie materiały i treści, które uznał za bezprawne lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami,

b) uniemożliwić korzystanie z Portalu osobom łamiącym postanowienia niniejszego Regulaminu,

c) odrzucić materiał Autora bez podania przyczyny,

d) usunąć z Portalu bez podania przyczyny materiały niedostatecznie dobre pod względem merytorycznym lub nieaktualne,

e) kształtować na bieżąco politykę publikacji w Portalu, wytyczne w sprawie publikacji treści będą opublikowane w Portalu lub przesyłane bezpośrednio Autorom w trakcie procesu publikacji treści.

2. W sytuacji opisanej w §5 pkt. 1 lit. e, jeżeli jedynym powodem usunięcia materiału jest jego niska jakość merytoryczna lub nieaktualność, wówczas Autor biorący udział w Programie Udziału w Zyskach zachowuje wynagrodzenie osiągnięte do daty usunięcia materiału. Administrator nie ma obowiązku informowania o usunięciu materiału.

3. Administrator ma prawo do wezwania każdego Autora do zmiany treści opublikowanego materiału, jeżeli uzna go za niepełną/ niewystarczająco dobry merytorycznie. W takim przypadku administrator wysyła wiadomość e-mail na adres e-mail będący jednocześnie loginem Autora w Portalu. Jeżeli Autor nie edytuje materiału w terminie 2 tygodni od wysłania przez Administratora prośby o poprawę lub zmianę treści, wówczas Administrator ma prawo usunąć materiał oraz przekierować ruchu (odwiedzin) do tożsamych tematycznie treści w Portalu.

4. Autor poprzez dokonanie procesu rejestracji wyraża zgodę na wykorzystywanie przez administratora danych umieszczonych na stronie do celów statystycznych, konkursowych, marketingowych i informacyjnych.

5. Autor poprzez dokonanie procesu rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w zakresie w jakim jest to niezbędne do korzystania z usług Portalu.

6. Każdy Autor uprawniony jest do wglądu w podane przez siebie dane osobowe, ich zmiany i poprawiania, ma także prawo żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z korzystania z usług Portalu w charakterze Autora.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Autora nie przestrzegającego Regulaminu. Konto usuwane jest bezpowrotnie. Autor naruszający Regulamin traci prawo do wynagrodzenia.

8. Autor zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych w procesie rejestracji.

9. Autor uzyskuje dostęp do swojego konta poprzez podanie loginu i hasła. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ujawnienie loginu lub hasła osobom trzecim.

10. Autor wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany adres e – mail korespondencji elektronicznej związanej z funkcjonowaniem Portalu.

§ 6. Dołączenie nowego Autora do Portalu

1. Pierwszym etapem dołączenia nowego Autorem do Portalu jest wypełnienie oraz przesłanie aplikacji zgłoszeniowej dostępnej w Portalu. Po weryfikacji aplikacji przez Administratora może ona zostać zaakceptowana lub odrzucona bez podania przyczyny. Tylko zaakceptowana aplikacji daje dostęp do publikacji materiałów w Portalu.

2. Aby dołączyć do Programu Udziału w Zyskach Zaradni.pl po akceptacji zgłoszenia Autor zobowiązany jest do publikacji co najmniej trzech materiałów próbnych.

3. O dołączeniu Autora do Programu Udziału w Zyskach Zaradni.pl decyduje Administrator.

§ 7. Wynagrodzenie i zasady rozliczeń Autorów

1. Program Udziału w Zyskach Zaradni.pl zastrzeżony jest wyłącznie dla Autorów mających ukończone 18 lat.

2. Istnieją dwa sposoby wynagradzania Autorów za publikację poszczególnych materiałów w ramach Programu Udziału w Zyskach: „płatność z góry” oraz płatność na podstawie odsłon materiałów.

3. Portal przeznacza co najmniej 50% przychodów reklamowych na wynagrodzenia Autorów.

4. Płatność z góry polega na zapisaniu na koncie Autora określonej kwoty po opublikowaniu materiału w Portalu z jednoczesnym przeniesieniem praw majątkowych do materiału na Administratora Portalu.

5. Warunkiem uzyskania „płatności z góry” za opublikowany materiał jest podpisanie przed otrzymaniem wynagrodzenia stosownej umowy, której przedmiotem jest przeniesienie praw autorskich na Administratora Portalu. Autor nie może usunąć z portalu materiału, który został opublikowany z płatnością z góry.

6. Materiał rozliczany w ramach płatności z góry nie bierze udziału w rozliczeniu z tytułu odsłon. Autor nie ma możliwości zmiany sposobu rozliczania materiału po jego publikacji.

7. Wynagrodzenie za odsłony w ramach Programu Udziału w Zyskach Zaradni.pl polega na przyznaniu wynagrodzenia Autorowi za każdą odsłonę umieszczonego przez siebie materiału. Wysokość wynagrodzenia za każdą odsłonę uzależnione jest od wysokości wpływów z reklam Portalu i ustalane na podstawie proporcji odsłon materiałów Autora względem wszystkich materiałów zamieszczonych w Portalu.

8. Administrator możne przyznać określonym Autorom lub materiałom bonus w postaci dodatkowej premii w zarobkach za odsłony. Administrator może dowolnie kształtować zasady przyznawania bonusów. Administrator nie ma obowiązku informowania o przyznanym bonusie.

9. W Portalu obowiązują limity zarobków za odsłony powiązane z doświadczeniem Autorów wyrażonym w punktach określanym poprzez rangę Autora. Limity zarobków oraz rangi Autorów opublikowane są w Portalu.

10. Wysokość wynagrodzenia może różnić się w zależności od kategorii tematycznej materiału. Administrator nie ma obowiązku informowania o poziomie wynagrodzeń w poszczególnych kategoriach tematycznych Portalu.

11. Wynagrodzenie należne Autorowi biorącemu udział w Programie Udziału w Zyskach Zaradni.pl zostanie wypłacone po przekroczeniu wartości należnego mu wynagrodzenia w wysokości 100 złotych (wartość minimalna wynagrodzenia).

12. Maksymalne miesięcznie wynagrodzenie Autora może wynieść 200 złotych brutto, tj. 164 złote netto. Kwoty publikowane w panelu Autora są kwotami netto.

13. Wypłata wynagrodzenia należnego Autorowi biorącemu udział w Programie Udziału w Zyskach Zaradni.pl następuje na rachunek bankowy wskazany przez Autora prowadzony w banku krajowym i jednocześnie po przekazaniu właścicielowi Portalu wszelkich danych niezbędnych do pobrania i rozliczenia związanych z wynagrodzeniem należności publicznoprawnych, w tym numeru PESEL oraz właściwego dla Użytkownika Urzędu Skarbowego.

14. Autor nie ma prawa wglądu i prawa żądania informacji dotyczących zagregowanych statystyk ruchu Portalu, w szczególności danych dotyczących ilości odsłon, częstotliwości ruchu oraz informacji dotyczących funkcjonowania Portalu (liczby reklamodawców, sponsorów, przychodów Portalu i kosztów jego funkcjonowania). Wysokość wynagrodzenia należna Autorowi biorącemu udział w Programie Udziału w Zyskach Zaradni.pl publikowana będzie w zakładce „Moje Zarobki” w profilu Autora, dostępnym po zalogowaniu się w Portalu.

15. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest weryfikacja prawdziwości danych osobowych Autora. Dane osobowe Autora są weryfikowane poprzez przesłanie kopii dowodu osobistego lub poprzez przelew z własnego konta bankowego kwoty 1,5 PLN, która następnie zostanie zwrócona na konto bankowe Autora. Weryfikacja danych osobowych jest szczegółowo opisana w Portalu.

16. Autorzy mogą otrzymać dodatkowe wynagrodzenie za zaproszenie nowych Autorów do portalu. Wysokość wynagrodzenia określona jest w Portalu. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest akceptacja zaproszonej osoby jako Autora zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie. Wynagrodzenie nie należy się Autorowi za zaproszenie osoby, która zarejestruje się w Portalu, jednak nie zostanie zaakceptowana w Programie Udziału w Zyskach Zaradni.pl.

17. Zabronione jest wysyłanie zaproszeń na adresy e-mail osób, które nie znają Autora zapraszającego.

18. Ekspert Zaradni.pl nie uczestniczy w Programie Udziału w Zyskach Zaradni.pl i nie ma prawa do wynagrodzenia z tytułu materiałów opublikowanych w Portalu, nie ma także prawa do zmiany statusu po rejestracji (tj. dołączenia do Programu Udziału w Zyskach Zaradni.pl).

19. W przypadku podejrzenia nadużycia Administrator może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Autora do czasu wyjaśnienia sytuacji budzącej wątpliwości.

20. Wynagrodzenie nie przysługuje wówczas, gdy wygenerowany zysk jest efektem działania programów automatycznie generujących ruch lub celowego działania osób mających na celu zawyżanie statystyki ruchu.

21. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu administrator ma prawo odmówić wypłaty wynagrodzenia Autora.

22. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Programu Udziału w Zyskach Zaradni.pl.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Portalu w każdym czasie, decydowania o zawartości Portalu, zmianach i modyfikacjach bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. Korzystanie z Portalu po wprowadzeniu zamian jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji.

3. Zmiany w Regulaminie obowiązują od daty jego opublikowania w Portalu.

4. Do wszelkich stosunków związanych z funkcjonowaniem Portalu stosuje się prawo polskie i zastrzega się wyłączną jurysdykcję sądów polskich.