Kiedy pracodawca może wezwać Cię do pracy z urlopu wypoczynkowego?

Każdemu, kto ma zawartą umowę o pracę zgodnie z Kodeksem Pracy przysługuje mu urlop wypoczynkowy. Jednak istnieją sytuacje, w których możesz otrzymać od swojego pracodawcy informację, że musisz się stawić do pracy, pomimo, że przebywasz na urlopie wypoczynkowym. Zapoznaj się z obowiązkami a także, co Ci przysługuje za poniesione straty.

1

Nie ciesz się, że jesteś daleko na urlopie wypoczynkowym.

Nie ciesz się, że jesteś daleko na urlopie wypoczynkowym. Urlop wypoczynkowy może zostać przerwany, gdy szef tego zażąda.

Przykra informacja dla Ciebie to taka, że Twój urlop może zostać odwołany a Ty będziesz musiał przyjść do pracy niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz w danej chwili, nawet za granicą. Jednak okoliczności nagłego wezwania mogą nastąpić tylko w określonych sytuacjach. Reguluje to art.164§ 1§ 2 KP „Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami". Jest to na wyraźne życzenie pracownika, który musi umotywować swoją decyzję. Paragraf drugi art. 164 już mówi o tym, co może zrobić pracodawca. „Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy”. Ten artykuł przez większość pracodawców jest wykorzystywany, ponieważ stwierdzenie, że pracodawca ma szczególne potrzeby jest bardzo ogólne i może dochodzić do nadużyć.


2

Decyzja o odwołaniu z urlopu wypoczynkowego.

Decyzja o odwołaniu z urlopu wypoczynkowego. Przerwanie urlopu wypoczynkowego musi być uzasadnione.

Otrzymanie informacji, że musisz pojawić się w firmie od swojego szefa jest jednoznaczna z wykonaniem polecenia służbowego. Jeżeli nie dostosujesz się, możesz ponieść surowe konsekwencje. Możesz się nie zgadzać z decyzją szefa, ale i tak musisz przerwać urlop wypoczynkowy. Pracodawca ma obowiązek wskazać przesłanki, dla których Ty jesteś niezbędny w pracy, wynika to z art. 167 § 1 „Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu”.


3

Przesunięcie urlopu, gdy pracownik nie może z niego skorzystać.

Przesunięcie urlopu, gdy pracownik nie może z niego skorzystać. Urlop wypoczynkowy może być wykorzystany po urlopie macierzyńskim.

Istnieją jeszcze inne przesłanki, dla których pracownik może mieć przesunięty lub wstrzymany urlop wypoczynkowy, natomiast pracodawca ma obowiązek wyznaczyć inny termin urlopu. Dokładnie precyzuje to art. 165 „Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn
usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:
1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
3) powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,
4) urlopu macierzyńskiego, pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy".
Dopiero po wyczerpaniu i zakończeniu wyżej wymienionych sytuacji, pracownik może otrzymać urlop wypoczynkowy w porozumieniu ze swoim pracodawcą i wcześniejszą jego akceptacją.


4

Możesz domagać się zadośuczynienia

Możesz domagać się zadośuczynienia Pracodawca ma obowiązek zwrócić Twoje koszty.

Jeżeli stoisz przed takim faktem, a masz już opłaconą wycieczkę zagraniczną lub właśnie z niej korzystasz, a musisz na wezwanie przełożonego powrócić do pracy, możesz ubiegać się o zwrot kosztów związanych z zaplanowanym urlopem wypoczynkowym.o tym mówi art. 167 § 2 „Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu”.
Kosztem są opłaty za bilety, za dojazd na miejsce pobytu, rezerwacje, przedpłaty, zaliczki i wszystko, co ma bezpośredni związek z opłaconym urlopem wypoczynkowym. Musisz pamiętać, że kosztem nie będą wydatki związane z wyposażeniem na urlop wypoczynkowy lub dodatkowe atrakcje na przykład dla dzieci.


5

Złóż dokumenty u pracodawcy o zwrot kosztów.

Najlepszym sposobem na odzykanie pieniędzy za utracony urlop wypoczynkowy jest oficjalne pismo urzędowe złożone do pracodawcy z załączonymi fakturami i rachunkami, które ukazują wysokość poniesionych kosztów w związku z przerwanym urlopem wypoczynkowym. W praktyce bywa tak, że pracodawca nie chce zwrócić Twoich kosztów i uważa je za niesłuszne. Pozostaje więc tylko rozwiązać istniejący spór polubownie lub na drodze sądowej.


Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 06.07.2014

Komentarze