Jak ustrzec się przed oskarżeniami o zniszczenie mieszkania?

Przede wszystkim pamiętajmy o dobrze sporządzonej umowie najmu (co powinna zawierać - w osobnej poradzie). Jeżeli mamy możliwość wpłynięcia na treść umowy - dokładnie uregulujmy przypadki, w których kaucja może zostać zatrzymana.

1

Zawsze najlepszym sposobem zabezpieczenia naszego interesu jest jak najdokładniejsze określenie stanu mieszkania w momencie jego wynajmu. Pomoże w nam w tym protokolarne odebranie przedmiotu najmu (pokoju, mieszkania). W protokole wpiszmy wszelkie dostrzeżone wady, a najlepiej sfotografujmy wynajmowane pomieszczenia (mieszkanie, pokój) i w protokole wskażmy, iż stan mieszkania obrazują zdjęcia wykonane w dniu (określamy dzień), które stanowią załącznik do protokołu.
Podpisujemy się my i nasz wynajmujący (czyli osoba, od której wynajmujemy lokal).


2

Pamiętajmy, że to wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu, ale też o tym, że drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę.


3

Po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie nie pogorszonym, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania. Oczywiście powyższe stanowi regulację kodeksową, zaś swoboda umów w prawie polskim pozwala na odmienne uregulowanie obowiązków stron umowy. Wówczas powinniśmy się dokładanie zapoznać z umową, a w przypadku zastrzeżeń – zaproponować własne rozwiązania.


4

Bardzo częstą praktyką wynajmujących jest zobowiązanie najemców przy zakończeniu stosunku najmu do odmalowania zajmowanych pomieszczeń. Jeżeli mamy tego świadomość w chwili zawierania umowy najmu i godzimy się na to - nie ma problemu, ale jeżeli używaliśmy wynajęty lokal w normalny sposób i brak jest takiej regulacji w umowie - nie dajmy narazić się na koszty i zatrzymanie kaucji.


5

Uwagi i spostrzeżenia

  • Najlepszym sposobem zabezpieczenia naszego interesu jest jak najdokładniejsze określenie stanu mieszkania w momencie jego wynajmu.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 26.09.2010

Komentarze

Najlepszym sposobem jest dołączenie zdjęć do umowy. Zdjęcia powinny być w formie papierowej, z podpisami wynajmującego i najemcy. wówczas nie będzie najmniejszego problemu.

Ostatnio zmieniony: 2012-07-05 11:47:45