Jak uchylić wydany nakaz zapłaty w postępowaniu elektronicznym?

Od momentu uruchomienia e-sądu w Polsce lawinowo zaczęły być wydawane nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym elektronicznym. W przeważającej ilości nakazy wydawane są na podstawie pozwów złożonych przez Fundusze Sekurytyzacyjne, które wykupują wierzytelności od różnych instytucji. Najczęściej Fundusze te skupują wierzytelności po bardzo zaniżonej wartości i częstokroć są to wierzytelności przedawnione. W dużej mierze pochodzą one sprzed wielu lat. I w tym jest cały problem, gdyż wierzyciel odsprzedając naszą wierzytelność funduszowi dysponuje danymi dłużnika na dzień wymagalności długu (np z przed 10 lat), a dane mogły się zdezaktualizować, mogliśmy przykładowo zmienić adres.W ten sposób Fundusz w pozwie wskazuje adres , który jest już nieaktualny. Sąd elektroniczny w postępowaniu upominawczym nie przeprowadza rozprawy, a jedynie wydaje wyrok na podstawie zgromadzonych materiałów dowodowych. Schemat wygląda w ten sposób, iż Sąd wysyła pozew jak i wydany nakaz zapłaty na nasz stary adres. Pomimo nie dostarczenia nam fizycznie dokumentów, po dwukrotnym nieodebranym awizo Sąd uznaje, iż nastąpiło doręczenie w trybie art. 139kpc. Po uprawomocnieniu się nakazu na wniosek powoda zostaje nadana klauzula wykonalności i po jakimś czasie do naszych drzwi puka komornik. Jak należy się wówczas zachować?

1
Źródło zdjęcia: www.sxc.hu/photo/840233 Źródło zdjęcia: www.sxc.hu/photo/840233

Po pierwsze. Jeśli otrzymaliśmy zawiadomienie od komornika lub z ZUS o zajęciu wynagrodzenia lub emerytury/renty musimy niezwłocznie skontaktować się z komornikiem i wnioskować o zawieszenie egzekucji (rzadko komornik na to się godzi) lub o wyłączenie spod egzekucji np. świadczeń emerytalnych (też trudno to załatwić).


2

Po drugie. Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia od komornika należy napisać zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, kierowane do Sądu Okręgowego Wydział Cywilny w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Lublinie-Zachód VI Wydział Cywilny, 20-070 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 78 , w którym wnosimy o jego uchylenie .W zażaleniu należy podnieść :
1. naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 133 § 1 kpc w zw. z art. 135 § 1 kpc
w zw. z art. 139 kpc w zw. z art. 777 kpc, polegającego na błędnym przyjęciu przez Sąd, iż pozwanemu został doręczony nakaz zapłaty wydany w niniejszej sprawie oraz błędne zastosowane przez Sąd domniemania doręczenia nakazu zapłaty do pozwanego, a w konsekwencji nadanie przez Sąd klauzuli wykonalności dokumentowi, który nie był tytułem egzekucyjnym.

2. Naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 502 § 2 kpc w zw. 379 pkt 5 kpc, polegającego na nie doręczeniu pozwanemu pozwu, nakazu zapłaty i nie pouczeniu pozwanego o przysługujących mu prawach, co w konsekwencji pozbawiło pozwanego możności obrony jego praw.

3. Naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 777 kpc w zw. z art. 781 § 1 kpc, polegającego na błędnym przyjęciu przez Sąd, iż pozwanemu został doręczony nakaz zapłaty wydany w niniejszej sprawie oraz błędne zastosowane przez Sąd domniemania doręczenia nakazu zapłaty do pozwanego, a w konsekwencji nadanie przez Sąd klauzuli wykonalności dokumentowi, który nie był tytułem egzekucyjnym

W zażaleniu musimy wnioskować o doręczenie nam odpisu nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Lublinie-Zachód z ............r. sygn. akt ......................., zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia ...........r. wraz z odpisem pozwu oraz wszystkimi załącznikami, celem złożenia sprzeciwu.


3

Sąd po rozpatrzeniu naszego zażalenia wydaje postanowienie o uchyleniu nakazu zapłaty i przywracam nam termin do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Powinien przesłać nam również odpis pozwu wraz z załącznikami (albo w formie papierowej albo z kodem dostępu do naszych akt na stronie internetowej e-Sądu). W ciągu 14 dni musimy złożyć sprzeciw. W sprzeciwie wskazujemy podstawy bezzasadności roszczenia zapłaty np. przedawnienie, brak zobowiązania, itp.


4

Równocześnie wraz z otrzymaniem postanowienia o uchyleniu nakazu zapłaty składamy wniosek do komornika o umorzenie postępowania komorniczego (choć ten z urzędu powinien umorzyć ale różnie to wygląda). Jeśli stwarza problemy piszemy skargę na czynności komornika.


5

W momencie wpłynięcia naszego sprzeciwu e-Sąd przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia Sądowi Rejonowemu właściwemu dla naszego miejsca zamieszkania. Wtedy toczy się normalne postępowanie sądowe.


6

Uwagi i spostrzeżenia

  • Ważne jest to, że niemożność doręczenia pozwu i nakazu zapłaty wynikła nie z naszej winy a więc wyprowadziliśmy się czy wyjechaliśmy za granicę. Sposób nie zadziała więc, gdy odebraliśmy zawiadomienie lub unikaliśmy jego odbioru.

  • Żeby uniknąć płacenia koniecznym jest też, aby nasz dług uległ przedawnieniu zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 01.02.2013

Komentarze

Ciekawe,dziękuję .Pozdrawiam

Ostatnio zmieniony: 2013-02-16 21:09:53

Widać Autor zna się na temacie. Porada bardzo przydatna. Pozdrawiam.

Ostatnio zmieniony: 2013-02-16 17:13:54

Pierwsza porada i od razu bardzo dobrze napisana, wyczerpujaca temat. Gratulacje.

Ostatnio zmieniony: 2013-02-15 12:28:33

bardzo cenne, może się przydać, dzięki

Ostatnio zmieniony: 2013-02-04 19:58:40