Jak sporządzić testament notarialny?

Warto podjąć decyzję, komu przekażemy dorobek naszego życia. Można to uregulować prawnie poprzez sporządzenie testamentu. W przeciwnym razie potencjalni spadkobiercy będą musieli dochodzić swoich praw przed sądem, co może stać się zarzewiem długiego i kosztownego sporu. Możesz napisać testament własnoręcznie, jednak bezpieczniej będzie udać się w tym celu do notariusza.

1

Testament to czynność prawna, która rozporządza majątkiem danej osoby. Aby móc sporządzić testament, należy spełnić pewne warunki. Może tego dokonać osoba w pełni zdolna do czynności prawnych, czyli pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona. Testament spisuje się w formie dozwolonej przez prawo – własnoręcznie, u notariusza lub przed wójtem. Użycie innej formy sprawia, że dokument nie może być uznany za testament.


2

Aby mieć całkowitą pewność, że twoja wola zostanie wypełniona zgodnie z prawem. Lepiej unikać sporządzania testamentu własnoręcznego, ponieważ spadkobiercy mogą podważyć jego autentyczność. O wiele korzystniejszym rozwiązaniem będzie udanie się do notariusza, co pozwoli na stworzenie testamentu w formie aktu notarialnego. Będziesz mieć pewność, ze testament zostanie napisany poprawnie i nie da się go podważyć z powodu błędów w procedurze. Notariusz pobiera opłatę za spisanie testamentu w wysokości 50 zł oraz za każdą rozpoczętą stronę wypisu w wysokości 6 zł.


3

Jest oczywiste, że przed sporządzaniem testamentu musisz wiedzieć, co powinno się w nim znajdować. Głównym postanowieniem testamentu jest określenie spadkobiercy, czyli osoby, która po śmierci testatora (osoby spisującej testament) nabierze pełnego prawa do rozporządzania jego majątkiem. W testamencie można zawrzeć zapisy na rzecz konkretnych osób. Te zapisy mogą mieć charakter terminowy lub warunkowy. W ty drugim przypadku spadkobierca otrzyma spadek tylko i wyłącznie po spełnieniu określonego przez testatora warunku. Ważnymi elementami testamentu są data oraz podpis umieszczony pod całym dokumentem. W przeciwnym razie będzie można zakwestionować jego autentyczność.


4

Spadkobierców może być kilku. W przypadku, gdy spadkodawca nie określi w testamencie wysokości majątku przypadającej na poszczególnych spadkobierców, majątek ten zostanie pomiędzy nimi rozdzielony na równe części. Testament jest nieważny, jeżeli łamie zasady współżycia społecznego lub jest sprzeczny z ustawą: nie można zapisać w testamencie rzeczy, która nie należy do spadkodawcy ani nakazać spadkobiercy zachowania sprzecznego z prawem.


5

Testament można zmienić oraz odwołać. Odwołanie testamentu polega na napisaniu nowego testamentu, w którym jasno się stwierdza, że wolą testatora jest anulowanie postanowień zawartych w poprzednim dokumencie.


Galeria

zdjęcie

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 17.09.2009

Komentarze

warto wiedzieć

Ostatnio zmieniony: 2013-02-26 16:32:23

Warto o tym pomyśleć wcześniej, bo potem okazuje się, że prawa do dziedziczenia są nieustalone i zaczynają się długie spotkania w sądzie między "kochającymi się rodzinami" o spadek. Pozdrawiam.

Ostatnio zmieniony: 2011-03-20 12:15:58