Jak się zachować kiedy pracodawca wręcza wypowiedzenie?

Kiedy pracodawca chce wręczyć pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę, często zdarza się, że pracownik zaskoczony sytuacją odmawia przyjęcia pisma zwierającego oświadczenie woli o rozwiązaniu stosunku pracy za wypowiedzeniem. Takie zachowanie szkodzi interesom pracownika i nie uchroni go przed zwolnieniem.

1

Oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy za wypowiedzeniem jest złożone pracownikowi z chwilą gdy doszło do niego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią (art. 61 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy). Nie ma zatem znaczenia, czy pracownik faktycznie zapozna się z treścią oświadczenia pracodawcy. Wystarczy że pracodawca umożliwi pracownikowi zapoznanie się z tym oświadczeniem.


2

W przypadku, gdy pracodawca lub upoważniona przez niego osoba (zwykle w obecności świadka) wręcza pracownikowi pisemne wypowiedzenie, informując o treści pisma, to odmowa pracownika jest bezskuteczna. Wypowiedzenie jest prawidłowo złożone, 7-dniowy termin do wniesienia odwołania do sądu pracy rozpoczyna swój bieg, a pracownik nie ma możliwości ustalenia czy wypowiedzenie narusza przepisy prawa i czy jest zasadne (wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony powinno wskazywać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie stosunku pracy)


3

Jeżeli pracodawca wręcza pracownikowi wypowiedzenie, pracownik powinien je przyjąć, zapoznać się z treścią oświadczenia pracodawcy i niezwłocznie podjąć decyzję, czy odwoła się do sądu pracy, żądając uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy albo odszkodowania.


4

Uwagi i spostrzeżenia

  • Wadliwie ustalony przez pracodawcę okres wypowiedzenia nie stanowi naruszenia przepisów o wypowiadaniu umów, uzasadniającego zasądzenie odszkodowania lub przywrócenie do pracy.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 28.02.2012

Komentarze