Jak przekazać darowiznę osobie najbliższej, aby uniknąć płacenia podatku

Przekazanie darowizny wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od spadków i darowizn. Od powyższej zasady istnieją jednak pewne wyjątki, które wiążą się z faktem wyodrębnienia przez ustawodawcę III grup osób, którym możemy przekazać darowiznę. Do pierwszej z powyższych grup należą najbliższe nam osoby, którym możemy przekazać darowiznę unikając płacenia podatku. Co ważne - nie ma w tym przypadku ograniczenia co do kwoty jaką możemy przekazać bliskiej osobie. Jednak aby tego dokonać należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach.

1

Osoby zaliczane przez ustawę o podatku od spadków i darowizna do pierwszej grupy podatkowej.

Do osób należących do pierwszej grupy podatkowej należą: małżonek, zstępni (dzieci), wstępni (rodzice), pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha. Osoby te mogą uniknąć płacenia podatku od spadków i darowizn, jeśli zgłoszą ten fakt do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na nasze miejsce zamieszkania.


2

Zawarcie umowy darowizny

Darowizna powinna zostać poprzedzona spisaniem umowy pomiędzy darczyńcą a osobą, która zostanie obdarowana. Kodeks cywilny wymaga aby taka umowa została zawarta w formie aktu notarialnego. Jednak jeśli umowa darowizny zostanie zawarta bez zachowania powyższej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Tym samym jeśli umowa darowizny jest zawierana pomiędzy zaufanymi osobami możliwe jest zrezygnowanie z pomocy notariusza i ograniczenie się do umowy pisemnej. Posiadanie pisemnej umowy będzie przydatne do potwierdzenia przed organem podatkowym (naczelnikiem urzędu skarbowego), że umowa darowizny faktycznie została zawarta. Umowa taka powinna określać m.in. moment jej zawarcia, strony umowy, wskazanie relacji jaka zachodzi pomiędzy darczyńcą a obdarowanym (syn - ojciec, brat - siostra) oświadczenie o przekazaniu określonej kwoty, środków pieniężnych, rzeczy.


3

Zgłoszenie faktu zawarcia umowy darowizny

Kolejnym niezbędnym krokiem warunkującym uniknięcie płacenia podatku, jest zgłoszenie faktu zawarcia umowy właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania obdarowanego. Termin w jakim osoba przyjmująca darowiznę powinna tego dokonać wynosi 6 miesięcy od momentu złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia. Zgłoszenia dokonuje się na druku SD - Z2. Do powyższego formularza można dołączyć kopię zawartej umowy oraz potwierdzenie przelania na konto obdarowanego środków będących przedmiotem umowy. Jeśli umowa darowizny została zawarta przed notariuszem to on dokonuje zgłoszenia do urzędu skarbowego będąc płatnikiem podatku od spadków i darowizn.


Przeczytaj teraz:

Galeria

zdjęcie

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 08.02.2014

Komentarze