Jak napisać zażalenie w postępowaniu administracyjnym?

Postanowienia w postępowaniu administracyjnym dotyczą kwestii tzw. indcydentalnych (wpadkowych) i zasadniczo nie rozstrzygają spraw administracyjnych. Dotyczą jednak spraw często bardzo ważnych dla uczestnika postępowania np. ukarania grzywną, zawieszenia postępowania, o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia ugody zawartej przed organem administracyjnym, w sprawie kosztów postępowania. Zażalenie zalicza się do środków prawnych zwyczajnych, czyli przysługuje od postanowień nieprawomocnych, jest dewolutywne, co znaczy że powoduje "przejście" rozpoznania sprawy przez organ wyższej instancji. Jest też niesuspensywne ,czyli jego wniesienie nie powoduje samo z siebie wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia. Jednak organ który wydał postanowienie na które się zażalamy może wstrzymać jego wykonanie.

1

Zażalenie można wnieść od postanowień, na które według przepisów ono przysługuje, jeżeli wniesiemy zażalenie na postanowienie od którego ono nie przysługuje pozostanie bezskuteczne. Na co przysługuje zażalenie możemy dowiedzieć się przez sprawdzenie w odpowiedniej ustawie, powinniśmy mieć pouczenie o zażaleniu w doręczonym nam postanowieniu pierwszoinstancyjnym. Można powiedzieć, że postanowienia są niezaskarżalne, o ile ustawa inaczej nie stanowi. Postępowania wydane w toku postępowania drugoinstancyjnego (odwoławczego albo zażaleniowego) są pierwszoinstancyjne, i przysługuje od nich zażalenie na takich samych zasadach jak od postanowień w pierwszej instancji.


2

Możemy wnieść zażalenie jeżeli jesteśmy adresatami postanowienia, czyli: stroną, podmiotem na prawach strony, innym uczestnikiem, np. wezwanym przez organ do okazania jakiejś rzeczy, ukaranym grzywną itp.)
Nie możemy się zażalić na postanowienia ostateczne, to znaczy takie, które wydał organ II inst. rozpoznając zażalenie, wydał minister bądź SKO, gdzie nie zachowaliśmy terminu do wniesienia zażalenia i nie przywrócono nam terminu.


3

Jeżeli otrzymaliśmy postanowienie niezaskarżalne zażaleniem to możemy zaskarżyć je w sposób niesamoistny, w odwołaniu od decyzji wydanej w sprawie.


4

Termin do wniesienia zażalenia to siedem dni, zatem jeżeli otrzymaliśmy lub ogłoszono nam ustnie postanowienie 10 X termin mija 17 X, jeżeli 17 X byłby dniem wolnym od pracy lub (w orzecznictwie od lat są kontrowersje co do tego, czy sobota jest dniem wolnym od pracy) termin kończy się pierwszego dnia powszedniego po dniu wolnym, zatem w naszym przykładzie 18 X. Jeżeli kończyłby się 25 XII to upłynie 27 XII.


5

Zażalenie wnosimy w formie zwykłego podania, z którego to podania ma wynikać niezadowolenie skarżącego z rozstrzygnięcia organu I instancji ( art.128 k.p.a w zw. z art. 144 k.p.a). Nie musimy formułować zarzutów wobec postanowienia np. co do niezgodności z prawem procesowym czy co do oceny dowodów. Zażalenie jest odformalizowanym środkiem prawnym.


6

Jeżeli w postanowieniu brakuje jakichś składników, zwłaszcza jeżeli brakuje pouczenia czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie, możemy w ciągu 14 dni od doręczenia czy ogłoszenia postanowienia zażądać uzupełnienia przez zamieszczenie pouczenia lub sprostowanie błędnego. Wtedy termin do wniesienia zażalenia zaczyna biec od dnia doręczenia postanowienia w sprawie uzupełnienia bądź sprostowania postanowienia (art. 111 w zw. z art. 126 k.p.a.).


7

Uwagi i spostrzeżenia

  • Zwracajmy uwagę na zachowanie terminów, gdyż według orzecznictwa tzw. przeoczenie nie stanowi przesłanki przywrócenia terminu. Pamiętajmy też o przepisach szczególnych, które mogą wymagać jakiegoś dodatkowego elementu od naszego zażalenia.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 05.10.2011

Komentarze