Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Jeżeli masz problem z odzyskaniem swoich pieniędzy od dłużników musisz wiedzieć, że jest na to rada. W przypadku kiedy masz problem z wyegzekwowaniem zaległych pieniędzy od swoich dłużników pierwszym podstawowym elementem na drodze polubownej jest wysłanie wezwania do zapłaty. Często wysłanie wezwania do zapłaty powoduje obawę w dłużnikach przed rozprawą sądową co z kolei powoduje odzyskanie należnych pieniędzy.

  • program do tworzenia pism, drukarka
1
Przy wezwaniu do zapłaty należy pamiętać o wpisaniu miejsca, daty sporządzenia oraz nazw i adresów d Przy wezwaniu do zapłaty należy pamiętać o wpisaniu miejsca, daty sporządzenia oraz nazw i adresów d

Pisanie wezwania zaczynamy od wpisania miejsca i daty jego sporządzenia oraz od wpisania nazwy (imię i nazwisko czy nazwa firmy) wierzyciela (Twoja ) i dłużnika (osoby, od której chcesz egzekwować pieniądze) wraz z dokładnymi adresami. W przypadku firmy wpisujemy adres jej siedziby.
Datę podajemy liczbowo, to jest np. 1.01.2013r. albo słownie, to jest np. 1 stycznia 2013 roku. Miejsce i datę umieszczamy na samej górze w prawym rogu, nazwę i adres wierzyciela trochę niżej po lewej stronie a nazwę i adres dłużnika jeszcze niżej po prawej stronie. Powinno to wyglądać tak jak na zdjęciu:


2
Nagłówek. Nagłówek.

Poniżej, na środku dodajemy nagłówek: "Wezwanie do zapłaty" lub lepiej :"Ostateczne przed-sądowe wezwanie do zapłaty". Nagłówek pogrubiamy i podkreślamy. Możemy również wpisać go drukowanymi literami oraz większą czcionką niż resztę pisma.


3
Wstęp z wezwaniem do zapłaty konkretnie oznaczonej kwoty. Wstęp z wezwaniem do zapłaty konkretnie oznaczonej kwoty.

Następnie przystępujemy do pisania wstępu, który powinien zawierać konkretne wezwanie do zapłaty konkretnie oznaczonej kwoty. Kwota powinna być zapisana cyframi oraz w nawiasie słownie (gorsze podajemy w taki sposób - jeżeli kwota wyniosła np. 250,45 zł wtedy: dwieście pięćdziesiąt złotych 45/100) . Wstęp powinien zaczynać się akapitem oraz zwrotem takim jak "Niniejszym wzywam Państwa/Pana/Panią do zapłaty kwoty w wysokości...". Po podaniu wysokości kwoty należy napisać tytułem czego dana kwota się należy np. "1.300,00 (słownie: tysiąc trzysta złotych 00/100) tytułem wynagrodzenia za pracę za miesiąc styczeń..." ;"250,45 (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 45/100) tytułem zapłaty za usługę..." itd. Warto również wezwać do zapłaty odsetek: "...wraz z należnymi odsetkami od dnia wymagalności kwoty do dnia zapłaty.".


4
Stan faktyczny, prawa i obowiązki. Stan faktyczny, prawa i obowiązki.

Następnie,od nowego akapitu krótko opisujemy stan faktyczny, informujemy o swoich prawach oraz o obowiązkach dłużnika.


5
Wyznaczenie ostatecznego terminu na zapłatę zobowiązań. Wyznaczenie ostatecznego terminu na zapłatę zobowiązań.

W nowym akapicie zakreślamy dłużnikowi ostateczny termin na zapłatę należnej kwoty. Informujemy, iż przekroczenie tego terminu będzie wiązało się z przekazaniem sprawy do sądu a to z kolei z dodatkowymi kosztami postępowania i ewentualnej egzekucji, które to koszty będzie musiał ponieść dłużnik w przypadku przegrania sporu. Podajemy również numer konta, na które ma być przelana należna kwota.
Datę terminu podkreślamy, pogrubiamy i zaczerwieniamy.


6

Na zakończenie poniżej po prawej stronie dodajemy zwrot grzecznościowy "Z poważaniem,", pod którym po wydrukowani wezwania się podpiszemy. Na samym dole podajemy spis ewentualnych załączników jakie prześlemy razem z wezwaniem.

Wezwanie wysyłamy pocztą lub składamy bezpośrednio w siedzibie dłużnika lub wręczamy mu osobiście, pamiętając jednak o tym, żeby odbiór wezwania potwierdził na piśmie.

Życzę powodzenia! :)


7

Uwagi i spostrzeżenia

  • Wezwanie do zapłaty może stanowić dowód w potencjalnym postępowaniu sądowym na okoliczność chęci powoda do polubownego załatwienia sporu, co może postawić powoda w korzystnym świetle przed sądem.


Przeczytaj teraz:

Galeria

zdjęcie
zdjęcie

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 07.02.2013

Komentarze

Uwaga do osób, które chcą ubiegać się o zwrot za kartę pojazdu zbliża się okres przedawnienia. Okres 10 letni przedawnienia rozpoczyna się od momentu dokonania zapłaty 500 zł za kartę pojazdu.

Zgodnie z art. 120 par. 1 kodeksu cywilnego, jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w uchwale z 2 czerwca 2010 r., III CZP 37/2010 (LexPolonica nr 2297877), gdy nie było podstawy prawnej do pobierania opłaty za kartę pojazdu, bezpodstawne wzbogacenie wystąpiło od samego początku uiszczenia tej opłaty. Oznacza to, że dzień, w którym nastąpiło uiszczenie opłaty za kartę pojazdu, był jednocześnie najwcześniejszym terminem, w którym powód mógł zgłosić żądanie jej zwrotu. W konsekwencji bieg przedawnienia roszczeń o zwrot nienależnie pobranych opłat za karty pojazdu rozpoczyna się od dnia spełnienia świadczenia. Samo zaś jego dochodzenie ograniczone jest dziesięcioletnim terminem przedawnienia.
http://damianpadjas.pl/blog/?p=148
http://damianpadjas.pl/kontakt.html

Ostatnio zmieniony: 2013-04-30 16:44:43

Przydatna porada ale na upierdliwego dłużnika i częstą głupotę sędziego nic nie poskutkuje. Przykład: dłużnikowi wysłaliśmy /my - czyli firma, w której pracuję/ wezwanie do zapłaty za wykonane usługi transportowe - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dłużnik list odebrał, potwierdzenie osobiście podpisał ale nie zapłacił. Skierowaliśmy sprawę do sądu, odbyła się rozprawa a dłużnik oświadczył, że żadnego wezwania nie otrzymał bo koperta, której odbiór poświadczył była pusta.No i pani sędzina kazała nam udowodnić, że wezwanie było w kopercie. Ale jak ? Kpiny w biały dzień.

Ostatnio zmieniony: 2013-02-17 23:26:59

Przydatne zwłaszcza w kryzysie.

Ostatnio zmieniony: 2013-02-11 19:58:12

Magdalistos - w przypadku takiej sprawy warto przytoczyć artykuły poświęcone umowie o dzieło w Kodeksie Cywilnym (art. 627 - 646).

Ostatnio zmieniony: 2013-02-10 20:18:10

Niestety w naszej rzeczywistości bardzo przydatna porada. Co dopisać jeszcze do wezwania w przypadku braku zapłaty za wykonane dzieło chronione prawem autorskim?

Ostatnio zmieniony: 2013-02-10 19:17:29

Dokładnie krok po kroku opisane i wytłumaczone.

Ostatnio zmieniony: 2013-02-09 14:39:43

super, z pewnością przydatne

Ostatnio zmieniony: 2013-02-08 11:22:24