Jak napisać i złożyć pozew o zapłatę na formularzu "P"?

Kiedy dłużnik notorycznie, mimo działań na ścieżce polubownej, dalej nie chce spełnić swojego zobowiązania, jeżeli nic nie dają wezwania do zapłaty wysyłane do dłużnika i kiedy nic nie wskazuje na to, że dobrowolnie spełni świadczenie pieniężne, wtedy jedyną drogą na odzyskanie swoich należności jest wystąpienie do Sądu z pozwem o zapłatę. W tej poradzie opisze jak uzupełnić i złożyć w Sądzie pozew o zapłatę na formularzu "P".

1
Pouczenie, w którym znajdziemy spis rodzajów spraw, jakie należy złożyć w formie pozwu na formularzu Pouczenie, w którym znajdziemy spis rodzajów spraw, jakie należy złożyć w formie pozwu na formularzu

Pierwszym krokiem w procesie pisania i składania pozwu o zapłatę na formularzu "P" jest upewnienie się, czy rodzaj sprawy, jaką chcemy podać do Sądu kwalifikuje się do złożenia poprzez złożenie pozwu na formularzu.
Pozwy na formularzu składa się w sądzie w konkretnych sprawach (ich wykaz jest w pouczeniu na samym dole formularza).

Jeżeli nasza indywidualna spawa należy do tych spraw, wtedy przechodzimy do następnego kroku.


2
Formularz możemy ściągnąć ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości lub udać się po taki formularz do S Formularz możemy ściągnąć ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości lub udać się po taki formularz do S

Następnie ściągamy formularz ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, dokładnie pod tym linkiem:

http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym/

bądź udajemy się po taki formularz do siedziby najbliższego Sądu.


3
pierwsza strona formularza pierwsza strona formularza

Przystępujemy teraz do wypełniania formularza. Na pierwszej jego stronie należy wpisać w odpowiednich rubrykach:
- wartość przedmiotu sporu to jest kwotę jakiej dochodzimy we wszczynanym postępowaniu- inaczej - kwotę długu jaką dłużnik jest zobowiązany nam zapłacić; należy wpisać cyframi i w nawiasie słownie - przykład: "1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 0/100
- Adres Sądu właściwego do rozpoznania sprawy - właściwym sądem jest wydział cywilny Sądu Rejonowego w rejonie zamieszkiwanym przez dłużnika, bądź w rejonie gdzie ma swoją siedzibę firma, która jest nam winna pieniądze;
- Dane powoda oraz dane pełnomocnika powoda - swoje imię, nazwisko i adres oraz imię, nazwisko i adres pełnomocnika jeżeli takiego posiadamy (z reguły adwokat
- Dane pozwanego - imię, nazwisko i adres dłużnika/ nazwa firmy i adres jej siedziby; jeżeli jest reprezentowany przez pełnomocnika wtedy dodajemy pod adresem pozwanego "reprezentowany przez" i wpisujemy dane pełnomocnika pozwanego;
- W zależności od tego, czy wpisaliśmy wszystkie strony sporu skreślamy na dole "tak" lub "nie" (tak- skreślamy w przypadku kiedy nie zmieściliśmy danych wszystkich stron - wtedy musimy wypełnić dodatkowy formularz; nie- skreślamy w przypadku kiedy zmieściliśmy dane wszystkich stron)

Puste pola zakreślamy krzyżykiem.


4
druga strona formularza druga strona formularza

Na drugiej stronie należy wpisać w odpowiednich rubrykach:
- żądanie zasądzenia - "Gdy żądanie pozwu jest wnoszone przez więcej niż jednego powoda lub jest skierowane przeciwko więcej niż jednemu pozwanemu, należy wskazać, w jaki sposób sąd ma zasądzić dochodzoną kwotę."; zasądzenie kwoty solidarnie oznacza, że spełnienie świadczenia przez jednego z dłużników zwalnia innych dłużników z długu i odwrotnie - jeżeli jest większa ilość powodów, wtedy świadczenie złożone "na ręce" jednego z nich zabiera prawo pozostałym wierzycielom do jakiegokolwiek roszczenia względem dłużnika/dłużników, należy skreślić odpowiednie;
- żądaną kwotę czyli kwotę, jaką chcemy uzyskać od pozwanego / wartość przedmiotu sporu; wpisać cyframi i słownie;
- sposób naliczania odsetek oraz od jakiej daty mają być ona naliczane; odsetki naliczane są od dnia wymagalności czyli od dnia, w którym dłużnik powinien spłacić swój dług;
- inne żądania oprócz nakazu zapłaty czyli np. nakaz opuszczenia zajmowanego lokalu;
- w rubryce "żądanie zwrotów kosztów procesu" wpisujemy "Wnoszę o zasądzenie zwrotu kosztów procesu od pozwanego";
- w rubryce inne wnioski wpisujemy: a) "Wnoszę o rozpoznanie sprawy pod nieobecność powoda" - tak abyśmy mieli komfort,że w przypadku kiedy nie będziemy mogli uczestniczyć w rozprawie, rozprawa i tak się odbędzie b) "Wnoszę o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności" - aby można było wszcząć egzekucję należnej kwoty niezwłocznie po zakończeniu postępowania sądowego c) "Wnoszę o wydanie nakazu zapłaty"


5
trzecia strona formularza trzecia strona formularza

Na trzeciej stronie formularza należy napisać uzasadnienie, w którym uwzględniamy:
- stan faktyczny;
- umowę z której wynika zobowiązanie między powodem a dłużnikiem;
- datę od kiedy świadczenie jest wymagalne;

Na dole strony 3 i na początku strony 4 wpisujemy po lewej stronie dowody a po prawej okoliczności, które potwierdzają te dowody np. "Dowód: umowa o pracę; Fakt podlegający udowodnieniu: istnienie zobowiązania".

Jeżeli mamy więcej dowodów w odpowiedniej rubryce skreślamy "tak" i wypełniamy dodatkowy formularz.

W rubryce z załącznikami wypisujemy listę dokumentów, które załączamy do pozwu o zapłatę na formularzu "P". Listę zaczynamy od wpisania "Odpis pozwu wraz z załącznikami".

W ostatniej rubryce wpisujemy swoje imię i nazwisko oraz datę sporządzenia pozwu.


6
Formularz Formularz

Pozew drukujemy dwa razy. Kserujemy załączniki. Na jednym z wydrukowanych pozwów piszemy "ODPIS" (będzie to kopia pozwu przeznaczona dla strony przeciwnej) i załączamy do niego skserowane załączniki. Do właściwego pozwu dodajemy oryginalne załączniki. Pamiętamy, aby się podpisać na obydwu egzemplarzach. Obydwa pozwy wysyłamy w jednej kopercie do właściwego Sądu, bądź składamy w biurze podawczym w siedzibie Sądu.

To wszystko - Życzę powodzenia! :)


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 25.02.2013

Komentarze