Jak i kiedy możemy zwrócić towar zakupiony na odległość?

Dokonując zakupu przez Internet bądź za pośrednictwem innych środków przekazów takich jak katalog, telefon, telewizja, ale także radio, wizjofon, telefaks musimy pamiętać o podstawowych prawach i obowiązkach jakie z tego tytułu przysługują nam, zwykłym konsumentom.

  • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
1

Umowy takie uregulowane są w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) – zwana dalej ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów .


2

Na wstępie należny dodać że przepisów powyższej ustawy nie stosujemy do towarów zakupionych poprzez tzw. licytację !
Konsument ma prawo odstąpić od umowy, bez podania przyczyn, w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
Aby odstąpić od umowy konsument powinien złożyć przedsiębiorcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów (…). Oświadczenie takie można złożyć przedsiębiorcy osobiście (najlepiej za pokwitowaniem na kopii, którą konsument sobie zachowa) albo wysłać pocztą (najlepiej listem poleconym).
Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 10 dni.
O prawie odstąpienia od umowy przedsiębiorca powinien konsumenta poinformować.
W razie braku poinformowania o prawie do odstąpienia od umowy przez konsumenta, 10 dniowy termin wydłuża się do 3 miesięcy i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do 10 dni od tej daty.


3

Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne). Odstąpienie od umowy kupna sprzedaży jest również skuteczne wobec wszelkiego rodzaju umów dotyczących pożyczki bądź kredytu na zakup towaru.
Zgodnie z art.7 ust.3 cyt. powyżej ustawy w razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony sobie świadczyły, powinno być zwrócone w stanie niezmienionym, w przeciągu 14 dni.


Przeczytaj teraz:

Galeria

zdjęcie

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 07.12.2009

Komentarze

warto wiedzieć

Ostatnio zmieniony: 2013-02-26 16:32:05