Jak napisać dobre sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego?

Sprawozdania to nie lada wyzwanie dla każdego nauczyciela, zwłaszcza jeśli dotyczy awansu na nauczyciela mianowanego.Gąszcz przepisów sprawia, ze można się pogubić. Dlatego zamieszczam dokładne informacje potrzebne do jego napisania.

 • cierpliwość:)
1

Nagłówek
SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
______________________________________________________
______________________________________________________

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z wykonanych działań w trakcie stażu na nauczyciela mianowanego, obejmujące okres od 1 września 200? roku do 30 czerwca 201? roku. Staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego kontynuuję w (nazwa placówki) w (miejscowość)
________________________________________________________________

sporządziła: mgr ??????????????
posiadany stopień : nauczyciel kontraktowy
ogólny wymiar stażu : 2 lata 9 miesięcy


2

 1. Realizacja planu rozwoju z wymogów określonych przez organy nadzorujące szkołę, placówkę,:
  §7 ust.1, pkt 1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.(*)
  np
  • Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, pełniłam funkcję protokolanta.
  • Zostałam członkiem komisji ds. ewaluacji placówki
  • Uczestniczyłam jako nauczyciel delegowany w pracy zespołów nadzorujących w trakcie egzaminów np. maturalnych w (nazwa szkoły)
  • Współpracowałam z innymi nauczycielami w kwestiach wychowawczych,
  • Włączałam się aktywnie w imprezy organizowane przez szkołę, placówkę, wynikające z potrzeb.
  • Jako nauczyciel współpracowałam z innymi instytucjami, placówkami(wymienić, jaki rodzaj współpracy, jakie placówki?)
  • W okresie, który obejmuje niniejsze sprawozdanie realizowałam zadania uwzględniające tematykę i zakres działań pedagogicznych i zamierzeń zgodnie z charakterem pracy i zajmowanym stanowiskiem. Uwzględniałam również specyfikę środowiska lokalnego, z którego wywodzą się uczniowie.
  ( w tym punkcie wpisujemy wszystko to, co zrobiliśmy dla szkoły lub innej placówki, tzn. Organizacja konkursów, imprez, festynów, przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych, udział w imprezach, przeprowadzenie zajęć otwartych itd.)
  .


3

 1. Wszystko, co dotyczy dokształcania się, nawet , jeśli nie jest to pokrewne z zajmowanym stanowiskiem pracy, np. kurs angielskiego
  §7 ust.1, pkt 2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.(*)
  np.
  Konferencja „ Żyję, aby pić,…piję aby żyć- STOP- nie warto tak żyć” poświecona problemowi uzależnienia od alkoholu oraz sposobom ochrony młodzieży przed uzależnieniami. Wykłady psychologa rozwojowego - Doroty Zawadzkiej , prof. Bohdana Woronowicza i Krzysztofa Brzózki (dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) Konferencja zorganizowana została prze MZUK i Izbę Wytrzeźwień w Gliwicach.
  3. Kurs języka angielskiego, zakończony egzaminem i otrzymaniem oceny bardzo dobrej na poziomie A1(kurs odbył się w szkole językowej (podać nazwę i miejsce)....)
  4. Szkolenie „Nauczycielu –Rozszyfruj mowę ciała ucznia, rodzica, kolegi, dyrektora…czyli jak odczytywać myśli innych ludzi z gestów.” zorganizowane przez (podać organizatora)
  • Poszerzałam wiedzę z wybranych zagadnień np. matematycznych, polonistycznych, psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych:
  np.
  1. Inteligencja emocjonalna Daniela Goldmana
  2. Psychologia w szkole. Czasopismo psychologiczne
  3. „Charaktery” Magazyn psychologiczny
  4. www.problemy-oswiaty.org.pl
  • Tworzyłam własny warsztat pracy poprzez gromadzenie propozycji scenariuszy lekcji, prenumeratę publikacji(wymienić, jakie) , poznawanie literatury atrakcyjnej dla dzieci i młodzieży itp.


4

§7 ust.1, pkt 3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.(*)
np.
• Analizowałam przepisy prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian
• Analizowałam Prawa Ucznia, Kartę Praw Dziecka i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
• Analizowałam dokumentację placówki, statut, regulaminy, plany.


5

§7 ust.2, pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.(*)
• Analizowałam przepisy prawa oświatowego regulujące system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego
• Napisałam wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego
• Zawarłam kontrakt z opiekunem stażu, omówione zostały również zasady współpracy.
• Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, które każdorazowo zostały omówione i skonsultowane
• Hospitowałam zajęcia prowadzone przez (wymienić osobę i zajmowane stanowisko)
• Angażowałam uczniów do udziału w konkursach, podczas których moi wychowankowie często byli honorowani nagrodami, umożliwiałam im poszerzanie swoich umiejętności.
(Wymienić udział w konkursach i ewentualne nagrody, rodzaj zajęć wspomagających umiejętności)
• Analizowałam wyniki konkursów, biorąc pod uwagę opinie członków jury w konkursach, konsultowałam wątpliwości z fachowcami.
• W ramach oceny skuteczności własnych działań wychowawczych, dokonywałam indywidualnych obserwacji zachowań uczniów i wyciągałam odpowiednie wnioski, pomocne w dalszej pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną.
• W ramach oceny skuteczności działań rozpoczęłam pracę nad stworzeniem ankiety dla uczniów, dotyczącej prowadzonych przeze mnie zajęć. Ankieta zostanie przeprowadzona (data orientacyjna)
• Aktualizowałam plan pracy o nowe działania, wynikające z potrzeb placówki.
• Na bieżąco analizowałam stopień realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Przygotowałam sprawozdanie na temat swojej pracy w okresie stażu(rok szkolny 200?/201?).
• Prowadziłam dokumentację, zgodnie z obowiązkami nauczyciela np. matematyki
• Publikowałam artykuły dotyczące działalności szkoły na stronie internetowej lub pisałam artykuły do portali internetowych


6

§7 ust.2, pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.(*)

Prowadziłam oddziaływania wychowawcze skierowane do uczniów wykazujących brak wiary we własne możliwości oraz mające trudności z integracją w grupie wykorzystując metodę (wskazać, jaką metodą pracowano) Przeprowadzałam rozmowy indywidualne z rodzicami dotyczące sposobów oswajania się z nowa szkoła itp. wskazując na konieczność częstych rozmów na ten temat.
• Kontaktowałam się i współpracowałem z pedagogiem (Imię i nazwisko) w kwestiach dotyczących zachowania młodzieży
• Współpracowałem z nauczycielami placówki oraz z nauczycielami innych placówek z terenu miasta w kwestiach związanych z propagowaniem zajęć pozaszkolnych, z funkcjonowaniem kół zainteresowań, z udziałem uczniów oraz z rozeznaniem środowiska rodzinnego i rówieśniczego uczniów
• Współpracowałam z nauczycielami innych placówek w zakresie...
• Angażowałam uczniów do pisania artykułów do gazetki szkolnej o imprezach, mających miejsce na terenie miasta , a tym samym do aktywnego uczestnictwa w imprezach kulturalnych
• Rozmawiałam z uczniami na temat środków uzależniających, w tym narkotyków, alkoholu i nikotyny , czyli środków niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka, przestrzegając jednocześnie przed ich negatywnym skutkiem. Zwracałam przy tym uwagę na przyczyny sięgania po używki i konieczność rozwijania postaw asertywnych.
• Zapewniałem dzieciom i młodzieży podczas ćwiczeń życzliwą atmosferę oraz możliwość ciekawego i pożytecznego spędzenia czasu. Ponadto wpajałam uczniom zasady dobrego wychowania, szacunku dla innych ludzi.


7

§7 ust.2, pkt 3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.(*)
np.
• W trakcie odbywania stażu doskonaliłam umiejętności wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej, tworzyłam swój warsztat pracy z wykorzystaniem aktualnie dostępnego oprogramowania komputerowego.
• korzystałam z Internetu w celu zbierania i aktualizowania przepisów, ustaw dot. prawa oświatowego, aktualnych procedur i przepisów obowiązujących w placówkach oświatowych Internet posłużył mi również jako cenne źródło materiału do realizacji zajęć, w tym. m.in. scenariusze zajęć


8

§7 ust.2, pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.(*)
np.
• Podczas prowadzenia zajęć wprowadzałem elementy wychowawcze: budowanie zaufania w grupie, zasady współdziałania i wzajemnego poszanowania odmienności (w tym także niepełnosprawności) oraz integracji.
• starałem się skutecznie eliminować zjawisko agresji, wpajać pozytywne wzorce zachowań, eliminować wulgaryzmy językowe, oraz stosować zasady kultury osobistej i pozytywne formy współżycia społecznego.
• Motywowałam uczniów szczególnie uzdolnionych do poszerzania umiejętności oraz brania udziału w różnego typu konkursach


9

§7 ust.2, pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.(*)
np.
• Protokołowałam posiedzenia Rady Pedagogicznej
• Współpracowałam z pedagogiem (wskazać osobę) w zakresie poszukiwania rozwiązań wychowawczych, np. dyscypliny podczas zajęć.


10

WNIOSKI KOŃCOWE:
np.
W trakcie prowadzonych przeze mnie zajęć uczniowie mają możliwość pożytecznego i ciekawego spędzenia czasu. Zamierzam w dalszym ciągu podnosić swoją wiedzę i kompetencje zawodowe w zakresie pracy pedagogicznej oraz stosować wobec uczestników zajęć różnorodne formy oddziaływań wychowawczych. __________________________________________________________________

Nauczyciel stażysta
odbywający staż na nauczyciela mianowanego:
PODPIS


11

Uwagi i spostrzeżenia

 • To sprawozdanie dotyczyło w głownej mierze placówki prowadzącej zajecia pozalekcyjne, po moich przeróbkach ma juz bardziej uniwersalną formę.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

 1. Zaloguj się:
 1. 05.07.2010

Komentarze

Zapomniałam dodać, że jest to sprawozdanie z pierwszego roku stażu na nauczyciela mianowanego:)

Ostatnio zmieniony: 2010-08-16 14:46:32