Jak przygotować wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy?

Powierzchnia naszego kraju podzielona jest na część, na której są opracowanie i obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego oraz na te, które takiego planu nie posiadają. W tej poradzie opisujemy tę drugą. Ważne - podstawą sporządzana decyzji jest analiza urbanistyczna. Jeśli w sąsiedztwie nie ma zabudowań analiza taka nie będzie możliwa do opracowania i tym samym decyzja nie zostanie wydana.

1

W pierwszej kolejności należy skierować się do Urzędu Gminy lub Miasta, do wydziału architektury lub budownictwa, na terenie którym znajduje się działka. Urząd nas poinformuje o tym, czy przedmiotowa działka jest położona na terenie objętym planem miejscowym czy też nie. Zakładamy, że planu nie ma więc należy wystąpić do Wydziału z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Pobieramy taki wniosek w lokalnym urzędzie lub na stronie internetowej. W stopce wniosku znajduje się lista załączników jakie mamy zgromadzić. Ilość załączników może się nieznacznie różnić - należy dokładnie czytać cały wniosek.


2

2 egz. kopii mapy zasadniczej /jest podstawowym opracowaniem geodezyjno-kartograficznym wykonywanym w kraju/ lub w przypadku jej braku, kopii mapy ewidencyjnej i sytuacyjnej , do nabycia są w wydziale geodezji i kartografii. Na mapach należy określić granice terenu objętego wnioskiem oraz obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać. Terenem inwestycji jest nasz działka, a terenem na jaki oddziałuje jest np. trasa przyłącza wod -kan będącego w drodze itp.


3

Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz opis techniczny projektowanych obiektów budowlanych przedstawiony w formie opisowej i graficznej czyli szkicowa koncepcja zabudowy i zagospodarowania terenu - ułatwia to osobie wykonującej analizę urbanistyczną odnieść się do założeń. Osoby planujące zakup projektu typowego mogą wydrukować rzut podstawowy, przekrój i elewacje wraz z danymi charakterystycznymi i załączyć je do wniosku.


4

Wypis z rejestru gruntów dla działek objętych wnioskiem i bezpośrednio sąsiadujących (nie starszy niż 3 miesiące) - do nabycia są w wydziale geodezji i kartografii.


5

Zapewnienia lub umowy dostaw /odbioru/ mediów z właściwych jednostek organizacyjnych, gwarantujące wykonanie uzbrojenia terenu inwestycji - należy przemyśleć z których mediów korzystać będziemy docelowo i wystąpić do nich o zapewnienie lub informację o możliwości podłączenia budynku do istniejącej sieci.


6

Jeśli w naszym imieniu będzie występował pełnomocnik należy załączyć również oryginał pełnomocnictwa lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.


7

ocena uciążliwości - nie dotyczy zabudowy jednorodzinnej


8

Wiosek zawiera zestaw informacji, które należy uzupełnić dotyczących planowanej inwestycji: nazwa inwestycji lokalizacja, zapotrzebowanie na media, sposób obsługi kołowej i komunikacyjnej, dostęp do terenów publicznych. - sposób wypisywania wniosku opisany w innej poradzie.


9

Dodatkowe informacje:


10

Uwagi i spostrzeżenia

  • Z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wystąpić może osoba nie będąca właścicielem gruntu.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 19.11.2009

Komentarze