Jak zatrudnić pracownika?

Nasza firma prężnie się rozwija, czas zatem rozejrzeć się za pomocą – czyli zatrudnić pracowników. Wbrew pozorom, wcale nie jest to łatwe zadanie. Żeby wszystko odbyło się zgodnie z literą prawa, czeka nas sporo pracy i obowiązków. Pracownika chroni Kodeks Pracy, oraz kilka innych ustaw, z którymi musimy się zapoznać. Musimy też zaopatrzyć się w odpowiednie formularze, które będą niezbędne do prowadzenia dokumentacji zatrudnienia, oraz powiadomienia odpowiednich urzędów o fakcie zatrudnienia pracownika. Przedstawię tu sytuację najprostszą – nabór kandydatów, wybór odpowiadających nam osób i zatrudnienie. Kwestie dotacji to zupełnie inna historia., wymagająca dokładniejszego omówienia w oddzielnym temacie.

 • formularze kwestionariuszy osobowych dla potrzeb ZUS i podatkowych
 • formularze zgłoszeniowe ZUA
 • wzór umowy o pracę
 • teczki na akta osobowe
 • dokumenty pracownicze - ewidencja czasu pracy, lista obecności, ewidencja wynagrodzeń
1

NABÓR KANDYDATÓW – w ogłoszeniu naboru kandydatów do pracy, musimy zamieścić podstawowe kryteria, decydujące o zatrudnieniu – wymagane kwalifikacje, staż pracy na podobnym stanowisku, odpowiednie wykształcenie czy uprawnienia. ABSOLUTNIE NIE MOŻEMY jako kryterium, podawać wymaganego wieku (przyjmę młodą, atrakcyjną ), płci, czy stanu rodzinnego (przyjmę młodą, bezdzietną). Najlepiej w ogłoszeniu podać wymagany kontakt telefoniczny, w celu umówienia się z konkretnym kandydatem, na konkretną godzinę. Unikniemy tym samym grupy zdenerwowanych ludzi, czekających pod naszą firmą na spotkanie. Poświęćmy na nabór więcej czasu, nie zatrudniajmy pochopnie i szybko. Dobry pracownik jest skarbem firmy, ale żeby takiego znaleźć, czasem nieźle się trzeba napracować.


2

WYBÓR KANDYDATA – jeśli nie umiemy się zdecydować, lepiej zatrudnić kilka osób. Możemy to zrobić w formie wahadłowej - wybieramy kilka osób, każda z nich przychodzi na dwa – trzy tygodnie na okres próbny. Łatwiej nam będzie, obserwując daną osobę w akcji, podjąć właściwą decyzję. Pamiętajmy, że za okres próbny, również należy się pracownikowi wynagrodzenie. Okres próbny nie może przekraczać trzech miesięcy.


3

ZATRUDNIENIE – kiedy zdecydujemy już, który kandydat nam odpowiada, podpisujemy z nią umowę. Nie musimy od razu podpisywać umowy na czas nieokreślony. Możemy zawrzeć umowę czasową np. na pół roku, czy rok. Okres ten pozwoli nam dokładnie ocenić przydatność pracownika, jego zaangażowanie w pracy i osiągane wyniki.


4

DOKUMENTY – pracownik jest zobowiązany dostarczyć nam następujące dokumenty :

 • wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z niezbędną liczbą fotografii

 • świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, - będzie to niezbędne np. do wyliczenia należnego urlopu

 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania danej pracy

 • świadectwo ukończenia szkoły, (szkół, studiów, innych wymaganych kursów)

 • orzeczenie lekarskie stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku – na te badania kierujemy sami pracownika, ze wskazaniem przyszłego stanowiska pracy – pokrywamy również ich koszty

 • inne dokument, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów


5

UMOWA O PRACĘ - to dokument, zawierany na piśmie, między pracodawcą a pracownikiem. Na zawarcie takiej umowy, mamy 7 dni od momentu zatrudnienia. Umowa powinna zawierać :

 • rodzaj pracy

 • miejsce wykonywania pracy

 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia

 • wymiar czasu pracy

 • termin rozpoczęcia pracy.


6

Ponadto, mamy obowiązek poinformować każdego pracownika indywidualnie na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

 • obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy

 • częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę

 • urlopie wypoczynkowym

 • długości okresu wypowiedzenia umowy,

  jeżeli nie mmya obowiązku ustalenia regulaminu pracy – musimy poinformować dodatkowo o:

 • pracy w porze nocnej,

 • miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia

 • przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.


7

SZKOLENIE BHP – zatrudniając pracownika, mamy obowiązek przeszkolić go z zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane jedynie wówczas, gdy pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku pracy, u tego samego pracodawcy – np. przy zawarciu kolejnej umowy. Koszty szkolenia pokrywamy my, czyli pracodawcy.


8

ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - Zgłoszenia do ZUS dokonuje się na formularzu ZUS ZUA w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, czyli od daty zatrudnienia.

Pracownik podlega wszystkim ubezpieczeniom obowiązkowo - od momentu zawarcia umowy o pracę do daty zakończenia stosunku pracy.

 • emerytalnemu

 • rentowemu

 • chorobowemu

 • wypadkowemu

 • zdrowotnemu.


9

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA - w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.), zawarte są obowiązkowe dokumenty, jakie musimy stworzyć i prowadzić, w czasie zatrudnienia danego pracownika :

 • Akta osobowe pracownika

 • Choroby zawodowe

 • Ewidencja czasu pracy

 • Ewidencja wynagrodzeń

 • Odzież i środki ochrony indywidualnej

  Dokumenty te muszą być przechowywane w miejscu pracy, nawet, jeśli księgowość prowadzi nam zewnętrzne biuro rachunkowe i być dostępne dla każdej kontroli – ZUS – owej, urzędu pracy, inspektoratu pracy. Barak takich dokumentów, lub ich nierzetelne prowadzenie, skutkuje dotkliwymi karami urzędowymi


10

Mamy obowiązek, zapewnić naszemu pracownikowi, bezpieczne, efektywne stanowisko pracy, jeśli wymaga tego charakter pracy - ubrań ochronnych, oraz niezbędne do jej wykonywania narzędzia i materiały. Jeśli pracownik, używa własnych narzędzi, ubrań roboczych, lub np. samochodu dla celów naszej firmy - należy mu się ekwiwalent pieniężny z tego tytułu.


Galeria

zdjęcie

Dodaj komentarz

 1. Zaloguj się:
 1. 14.08.2009

Komentarze

super napisany artykuł

Ostatnio zmieniony: 2013-02-25 15:16:18

bardzo dobra porada

Ostatnio zmieniony: 2013-02-16 21:31:39

Bardzo fajna porada

Ostatnio zmieniony: 2013-02-11 21:01:53

Bardzo ciekawe :)

Ostatnio zmieniony: 2013-02-11 20:45:29

Fajnie i prosto napisane, ja mam podobną tematykę, zapraszam również:)

Ostatnio zmieniony: 2010-10-28 21:03:14

Wyczerpująca porada. Można skorzystać naprawdę! Zobacz moje:)

Ostatnio zmieniony: 2010-07-31 07:28:25