Jak uzyskać pożyczkę z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego?

Planując rozpoczęcie własnej działalności, kluczowym problemem do rozwiązania, są możliwe dostępne źródła finansowania. Banki niezbyt chętnie udzielają kredytów i pożyczek, początkującym firmom, a warunki uzyskania takiego kredytu z reguły są tak wyśrubowane, że niewielu z młodych przedsiębiorców jest w stanie im sprostać. Alternatywą może być pożyczka z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego. Fundusze pożyczkowe, to program stworzony dla wspierania małej przedsiębiorczości. Środki finansowania w dużej części pochodzą z funduszy unijnych, oraz innych programów regionalnych, wspierających promowanie rozwoju sektora prywatnego. Pożyczki z Funduszu, przeznaczone są dla osób, dla których kredyt bankowy jest nieosiągalny. Kontaktując się z Regionalnym Funduszem Pożyczkowym, otrzymamy wszelkie informacje, dotyczące warunków i potrzebnych dokumentów.

 • zaświadczenie z US
 • zaświadczenie z ZUS
 • dokumenty rejestracyjne firmy - REGON, NIP, wpis do rejestru
 • dowód osobisty
 • księga przychodów i rozchodów - kopia lub wydruk
1

Jakie dokumenty należy złożyć, aby ubiegać się o pożyczkę ?
Zgłaszając się do Biura Funduszu, otrzymamy wniosek pożyczkowy. Wypełniony formularz, wraz z załącznikami, składamy w tym biurze oczekujemy na decyzję. Oczekiwanie z reguły nie waha się od tygodnia do miesiąca.

 • Ponieważ nie istnieją już PITy 5, które, akurat w tym przypadku ułatwiały przedsiębiorcy, udokumentowanie swoich obrotów, potrzebna będzie kopia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, za okres ostatniego roku. Jeśli przedsiębiorca działa krócej – to za okres działalności.

 • Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłatach składek

 • Zaświadczenie z US o nie zaleganiu w opłatach podatków

 • Dokumenty rejestracyjne firmy

 • Dowód osobisty

 • Inne dokumenty, wskazane przez Pożyczkodawcę


2

Kto może otrzymać pożyczkę?
O pożyczkę, może ubiegać się mały przedsiębiorca, działający co najmniej 3 miesiące, zatrudniający do 50 pracowników, prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa, na którym działa dany oddział Regionalnego Funduszu Pożyczkowego, posiadający wyraźnie określony cel, na który pożyczka zostanie przeznaczona – ogólny biznes – plan, planowanej inwestycji, lub na cele bieżącej działalności.

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 120 000 zł.


3

Jaki jest okres spłaty pożyczki?
Dopuszczalny okres spłaty pożyczki wynosi od 3 do maksymalnie 60 miesięcy.
Dopuszczalny jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału


4

Jakie są koszty pożyczki?
Pożyczki oprocentowane są według stawki każdorazowo określanej w umowie pożyczki. Oprocentowanie pożyczek jest niższe niż stopa referencyjna ogłaszana przez Komisję Europejską. Pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej KE, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki plus maksymalnie 3,0 punkty procentowe marży w stosunku rocznym.
Od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości do 5% kwoty przyznanej pożyczki.


5

Jakie są możliwe zabezpieczenia pożyczki?
Zabezpieczenie należności z tytułu pożyczki zależy od wysokości zaciągniętej pożyczki, oraz od zdolności kredytowej przedsiębiorcy. Formy zabezpieczeń obejmują :

 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

 • poręczenie funduszu poręczeń kredytowych,

 • poręczenie przez osoby trzecie,

 • przewłaszczenie własności dóbr zakupionych przez Pożyczkobiorcę lub innych dóbr Pożyczkobiorcy lub osoby trzeciej wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej,

 • hipoteka,

 • inne zabezpieczenie majątkowe.


6

Dodatkowe warunki
Brak zobowiązań publicznoprawnych wobec ZUS i Urzędu Skarbowego ze strony wnioskodawcy.
Minimalny wkład własny przedsiębiorcy, ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20% wartości przedsięwzięcia w zależności od oceny ryzyka finansowego, przy czym wkładem mogą być również maszyny i urządzenia


Przeczytaj teraz:

Galeria

zdjęcie

Dodaj komentarz

 1. Zaloguj się:
 1. 06.09.2009

Komentarze

Ciekawe.

Ostatnio zmieniony: 2013-02-23 23:34:09

Świetna

Ostatnio zmieniony: 2013-02-16 21:31:26

bardzo ciekawa porada

Ostatnio zmieniony: 2013-02-16 21:31:17

bardzo interesujące

Ostatnio zmieniony: 2013-02-15 15:46:52

Ciekawa porada

Ostatnio zmieniony: 2013-02-11 21:01:11