Jak osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dotacje unijne?

Bariery architektoniczne, trudności ze znalezieniem pracy oraz brak akceptacji społecznej to tylko przykłady problemów jakim muszą stawiać czoła osoby niepełnosprawne. Jednym z założeń Unii Europejskiej jest wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, które mają za zadanie pomóc im aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym. Organizacje pozarządowe, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i Ośrodki Pomocy Społecznej korzystając z finansowego wsparcia środków unijnych organizują dla osób niepełnosprawnych szkolenia podnoszące ich kwalifikacje i umiejętności.

1

Niewiele osób niepełnosprawnych z pewnością wie, że może się ubiegać o dofinansowanie zakupu komputera, oprogramowania wraz z dostępem do Internetu. Na dofinansowanie mogą liczyć osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełsprawności lub z orzeczeniem równoważnym. O taką formę wsparcia na w/w cel niepełnosprawni powinni pytać się w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w stowarzyszeniach działających na rzecz takich osób ( ponieważ one mogą występować o dofinansowanie składając projekt).


2

Niepełnosprawni, którzy zamierzają założyć własną działalność gospodarczą również mogą liczyć na pomoc finansową z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Działanie zostało skierowane do osób, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą, pod warunkiem, że w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej.
Maksymalna pomoc jaką można otrzymać na ten cel to kwota 40 000 zł. Wysokość wsparcia jest przydzielana na podstawie potrzeb, które wykażemy w ramach starania się o dotację. Oznacza to, że max możemy uzyskać kwotę 40 tyś zł (lub do 20 tys. brutto na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), ale możemy też uzyskać dotację w kwocie niższej niż w/w. W ramach starań o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie zawsze jesteśmy zobowiązani do posiadania wkładu własnego, ponieważ dotacja w większości przypadków udzielana jest w formie zaliczki. Informacji na ten temat instytucji realizujących projekty wspierające pierwszy biznes osoby niepełnosprawne powinny szukać w Wojewódzkich Urzędach Pracy.


3

Program Operacyjny Kapitał Ludzki wspiera działania związane z aktywizacją zawodową i podnoszeniem kwalifikacji osób niepełnosprawnych. Natomiast zadaniem Regionalnych Programów Operacyjnych w całej Polsce jest finansowanie inwestycji związanych z dostosowaniem obiektów użyteczności publicznej do wymagań w/w osób. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że istotnym problemem w życiu codziennym dla tej grupy stanowią przeszkody w postaci barier architektonicznych. Likwidowanie owych barier w szkołach, urzędach, szpitalach, sądach, kinach, teatrach oraz w ośrodkach sportowo-rehabilitacyjnych ma ułatwić osobom niepełnosprawnym aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym na równych prawach z osobami zdrowymi.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 19.11.2009

Komentarze

stara ta porada i może już nieaktualna

Ostatnio zmieniony: 2013-02-21 22:10:30

Zgadzam się z poprzednim komentarzem. Pozdrawiam.

Ostatnio zmieniony: 2011-01-03 17:13:14

Ciekawa porada - dzięki!