Jak napisać pozew o wydanie rzeczy?

Poniższy opis przedstawia, co powinien zawierać pozew o wydanie rzeczy.

1

Najpierw wpisujemy nazwę miejscowości (w której piszemy nasz pozew) wraz z datą i nieco poniżej adres sądu właściwego dla wniesienia pozwu. Będzie to sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego (w przypadku ruchomości). Gdy rzeczą jest nieruchomość, to właściwym miejscowo będzie sąd w okręgu, którego którego ta nieruchomość jest położona.


2

Nieco niżej wpisujemy dane obu stron, to jest powoda (czyli Twoje) a bezpośrednio pod nimi dane pozwanego (osoby, od której domagamy się zwrotu rzeczy). Dane dotyczą imienia i nazwiska oraz dokładnego adresu. Jeżeli któraś ze stron nie ma adresu zameldowania (a pozwany miejsca przebywania z zamiarem stałego pobytu), wpisuje się adres do korespondencji. Powodów bądź pozwanych może być kilku a gdy mają oni różne adresy, to także wpisujemy je.


3
Zdjęcie z sxc.hu Zdjęcie z sxc.hu

Poniżej, pośrodku kartki umieszczamy tytuł pisma – POZEW o wydanie rzeczy.


4

Podajemy wartość przedmiotu sporu, która odpowiada wartości rzeczy. Jeżeli ona jest mniejsza niż 10.000 złotych, to pozew należy złożyć na formularzu.


5
Zdjęcie z sxc.hu Zdjęcie z sxc.hu

Pod tytułem piszemy nasze żądania, które mogą zaczynać się od wyrażenia „Wnoszę o ...”. Wśród wymienionych w punktach żądań powinny znaleźć się między innymi:
- nakaz pozwanemu wydania powodowi danej rzeczy (należy ją opisać możliwie jak najdokładniej – w przypadku pojazdu będzie to jego marka, rodzaj, kolor, numer rejestracyjny i nadwozia)
- zasądzenie od pozwanego kosztów procesu
- powołanie świadków lub biegłego, jeżeli zaszłaby taka konieczność lub miałoby to istotny wpływ na wynik procesu.


6

Następnie piszemy uzasadnienie, które powinno zaczynać się od umieszczonego pośrodku nagłówka „Uzasadnienie”. Powołujemy się w nim na wszystko, co ma wpływ na nasze żądania. Wśród nich mogą być:
- okoliczności, które doprowadziły do tego, że rzecz znajduje się w posiadaniu pozwanego
- dowody na to, ze rzecz jest faktycznie naszą własnością (umowa zakupu, paragon, akt notarialny, karta pojazdu, umowa pomiędzy powodem a pozwanym, na podstawie której ten drugi wszedł w posiadanie rzeczy, świadkowie, gdy żadnej umowy nie było)
- stosunek prawny łączący strony procesu, albo brak takowego stosunku
- dowody, z których wynikałyby polubowne próby rozwiązania sporu o rzecz (wezwanie do wydania rzeczy).


7

Pod wszystkim umieszczamy własnoręczny podpis.


8

Do pozwu należy dołączyć załączniki, którymi mogą być odpisy pozwów oraz załączników, które mają być dowodami, na które powołano się w uzasadnieniu.


9

Uwagi i spostrzeżenia

  • Pozew należy składać na formularzu (a nie własnoręcznie napisanym dokumencie), gdy wartość przedmiotu sporu jest mniejsza niż 10.000 złotych.

  • Od wartości przedmiotu sporu (WPS) zależy wysokość opłaty sądowej. Gdy WPS jest większa niż 10.000 złotych – opłata sądowa wyniesie 5% WPS. Dla WPS w przedziale 7.500 – 9.999 złotych będzie to 300 złotych opłaty sądowej, dla 5.000 – 7.499 będzie to 250 złotych, dla 2.000 – 4.999 będzie to 100 złotych a dla WPS poniżej 2.000 będzie to 30 złotych.

  • Pozew składa się postaci jednego oryginalnego egzemplarza w sądzie oraz w tylu odpisach, ilu jest pozwanych.


Przeczytaj teraz:

  1. Autor Zaradni.pl Autor Zaradni.pl

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 17.03.2011

Komentarze

warto wiedzieć. Cenna porada

Ostatnio zmieniony: 2013-02-26 16:37:27

Niby proste, a jednak warto wiedzieć takie informacje. Pozdrawiam.

Ostatnio zmieniony: 2011-03-20 22:24:01

Niby proste, a jednak warto wiedzieć takie informacje. Pozdrawiam.

Ostatnio zmieniony: 2011-03-20 22:24:01