Jak napisać dobre sprawozdanie ze stażu na nauczyciela kontraktowego?

Ta porada jest propozycją dla wszystkich nauczycieli stażystów, którzy chcą osiągnąć stopień nauczyciela kontraktowego. Zawarte tutaj informacje będą po prostu praktyczne!

  • kalendarz z zapisanymi wydarzeniami lub dobra pamięć:)
1

Nagłówek
SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
Nauczyciel stażysta: mgr ????
Opiekun stażu: mgr ???
Szkoła: nazwa
Data rozpoczęcia stażu: np. 01.09.2006 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2007 r.


2

I. WYKONANE ZADANIA I NABYTE UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ STAŻU.
1. Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego, dotyczącymi awansu zawodowego.
1.1. Znam treść Znowelizowanej Karty Nauczyciela (rozdz. 3a) i rozporządzenia MEN w sprawie uzyskania awansu z 01.12.2004 r. – wrzesień 2006. Dzięki temu wiem, na czym polega awans zawodowy nauczyciela i według jakiej procedury przebiega.
2. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu – mgr?
2.1. Zawarłam kontrakt z opiekunem stażu, w który zostały ustalone: kryteria stażu, zakres obowiązków stażysty i opiekuna, zasady wzajemnego komunikowania się i współpracy – wrzesień 2006.
3. Udokumentowałam realizację zadań, wynikający z planu rozwoju zawodowego:
3.1. Prowadziłam regularnie dziennik stażu
3.2. Gromadziłam dokumenty, tj.: zaświadczenia, programy, scenariusze lekcji hospitowanych i rozkłady materiałów nauczania.


3

II. WYKONANE ZADANIA I NABYTE UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z ROZPOZNANIEM SZKOŁY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO.
1. Poznałam strukturę organizacyjną i zasady działania szkół – październik 2006.
1.1. Zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację i pracę oraz proces dydaktyczny w szkole(nazwa)
- statut szkoły;
- regulamin pracy;
- program wychowawczy;
- wewnątrzszkolne ocenianie;
- wzory dokumentów
- plan pracy komisji przedmiotów humanistycznych
- podstawa programowa i zestawy programów nauczania wydawnictwa Stentor dla kl. I i II ;
- informacja dla wychowawców klas, dotycząca organizacji wycieczek szkolnych;
- procedura postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją;
- wewnętrzna procedura egzaminu dojrzałości (nazwa szkoły)
- warunki i sposób przeprowadzania egzaminu dojrzałości w sesji zimowej i wiosennej 2006 / 2007 .
1.2. Zapoznanie się z powyższymi dokumentami i rozmowa z opiekunem stażu na temat ich praktycznego wykorzystania, pozwoliły mi zrozumieć zasady, na których oparta jest organizacja i praca szkoły oraz jej założenia i cele wychowawcze, jak również pozwoliły mi poznać sposoby reagowania w trudnych sytuacjach. Ponadto dzięki analizie WO, podstawy programowej i programów nauczania, stosuję obowiązujące w (nazwa szkoły)kryteria oceniania i wymagania edukacyjne.
1.3. Poznałam zwyczaje i tradycje szkoły
- uczestniczyłam w meczach organizowanych z okazji odwiedzin rodziców uczennic NLO, akademiach szkolnych, konsultacjach z rodzicami, wyjeździe integracyjnym nauczycieli, spotkaniu opłatkowym w NLO , Studniówce;
- zorganizowałam wycieczkę nauczycieli do Teatru na sztukę (tytuł sztuki i nazwa teatru)
- brałam czynny udział w życiu szkół poprzez przygotowanie z uczniami kl. I Technikum przedstawienia z okazji Dnia Edukacji
- brałam czynny udział w promocji szkoły w związku z naborem uczniów na rok szkolny 2007/2008; odwiedziłam w tym celu (podać nazwę szkoły)
2. Poznałam przepisy oświatowe regulujące funkcjonowanie szkół.
Dzięki ich analizie wiem, jak powinny wyglądać relacje między uczniem a nauczycielem, znam zakres zadań, uprawnień i obowiązków nauczyciela, znam przepisy określające sposób prowadzenia dokumentacji szkolnej oraz przepisy BHP – listopad 2006.
3. Opanowałam umiejętność prowadzenia dokumentacji nauczyciela (wychowawcy) – wrzesień / październik 2006.
3.1. Znam wzory: dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen, dokumentacji klasyfikacyjnej uczniów, świadectw szkolnych i potrafię je wypełniać, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Wiem także, jak wygląda dokumentacja, dotycząca realizacji obowiązku szkolnego – wrzesień / październik 2006.
3.2. Nauczyłam się opracowywać plany, rozkłady oraz opinie :
- po konsultacjach z mgr ??? i opiekunem stażu opracowałam rozkład materiału dla kl. I i II.
3.3. Nawiązałam współpracę z pedagogiem szkolnym:
- pedagog zapoznał mnie ze sposobem gromadzenia informacji o uczniach, ich problemach związanych z nauką i sytuacją rodzinną (wywiady środowiskowe, zapisy w protokołach) – listopad 2006;
- pedagog udostępnił mi opinie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, dotyczącą uczonych przeze mnie uczniów, na podstawie których opracowałam indywidualne wymagania edukacyjne – wrzesień 2006;
- konsultowałam się z mgr ???raz mgr ???, w celu zasięgnięcia ich opinii w sprawie sposobu postępowania z uczennicami sprawiającymi problemy wychowawcze;
- skierowałam do pedagoga uczniów, mających poważne problemy z ortografią, w celu stwierdzenia dysleksji.
3.4. Wielokrotnie podczas konsultacji z rodzicami i wywiadówek szkolnych przeprowadzałam indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów, służące omówieniu trudności i postępów w nauce dziecka, szukaniu sposobu mobilizacji ucznia do pracy poza szkołą, poznaniu ich sytuacji rodzinnej oraz podtrzymaniu kontaktu i współpracy. Wzięłam także udział w zebraniu rodziców kl. I a Technikum,
3.5. Obserwowałam uczniów w sytuacjach pozaszkolnych, nawiązał


4

III. WYKONANE ZADANIA I NABYTE UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z WŁASNYM ROZWOJEM I PRZEDMIOTEM NAUCZANIA
1. Opanowałam umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych.
1.1. Obserwowałam lekcje języka polskiego prowadzone przez mgr ???
Każdorazowo omawiałam hospitowaną lekcję i otrzymywałam od mgr ??? potrzebne wskazówki metodyczne, merytoryczne, które zainspirowały mnie do twórczej pracy z uczniami, a zarazem uświadomiły mi skuteczność niektórych działań dydaktycznych i wychowawczych.
1.2. Przyglądałam się zebraniom z rodzicami, którym przewodniczyła mgr ??? w klasie??? Dzięki tym hospitacjom wiem, jak nawiązać dobry kontakt z rodzicami uczniów, jak powinno przebiegać spotkanie z rodzicami oraz o czym należy ich informować
1.3. Przeprowadziłam 3 zajęcia lekcyjne w obecności opiekuna stażu Pani mgr ???, która po każdej hospitowanej lekcji zwracała uwagę na błędy i pozytywne aspekty prowadzonych przeze mnie zajęć, dzięki czemu nieustannie doskonaliłam swoje umiejętności nauczycielskie. Opiekun stażu zawsze służył mi swoją radą i doświadczeniem.
Przeprowadziłam również po jednej lekcji w obecności dyrektora szkoły:
P. dyr. ???
W każdym przypadku zajęcia zostały szczegółowo omówione.
1.4. Prowadziłam zajęcia lekcyjne w zastępstwie za Panią mgr ???Pełniłam również zastępstwa za Panią mgr ??? w klasie???, które uświadomiły mi, jak ważne jest w pracy nauczyciela indywidualne podejście do nauczania w każdej z klas.
1.5. Doskonaliłam umiejętność opracowywania scenariuszy z języka polskiego. Rzetelnie przygotowywałam się do każdej lekcji, uwzględniając uwagi mgr ??? i opiekuna stażu. Na lekcje hospitowane przez opiekuna stażu i dyrektorów przygotowywałam konspekty szczegółowe zawierające metryczkę oraz obraz przebiegu zajęć lekcyjnych. Przedkładałam je przed każdą lekcją
1.6. Nauczyłam się korelować treści kształcenia z języka polskiego ze ścieżkami edukacyjnymi. W kl. I NLO realizowałam następujące ścieżki: filozoficzną, czytelniczo – medialną, zgodnie z opracowanym przeze mnie planem, który przedłożyłam Pani mgr ???
1.7. Przygotowałam rozkłady materiału nauczania wraz z wymaganiami edukacyjnymi dla kl. I, II – wrzesień 2006. W toku prowadzonych zajęć modyfikowałam je, gdyż dostrzegłam konieczność dostosowywania godzin lekcyjnych, przeznaczonych na poszczególne zajęcia, do tempa procesu uczenia się w danej klasie.
1.8. Wzięłam udział w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych na terenie szkoły i poza nią:
- pomagałam w organizacji Konkursu Recytatorskiego, który odbył się 23.09.2007 r. W (nazwa szkoły). Podjęłam się również trudu przygotowania 4 uczniów do udziału w w/w konkursie, kładąc nacisk na rozumienie interpretowanego utworu literackiego, artykulację i dykcję, oraz konieczność wyrażania emocji w prezentowanych utworach
Jedna z uczennic (nazwisko, klasa), zajęła 3 miejsce.
- przygotowałam czworo uczniów do Międzyszkolnego Konkursu Antycznego, zorganizowanego przez (nazwa organizatora), uświadomiłam uczniom korzyści, jakie płyną z samego nawet uczestnictwa w tego rodzaju konkursach, które poszerzają wiedzę i uczą sprawnego kojarzenia faktów
- w ramach zajęć pozalekcyjnych koła teatralno-dziennikarskiego podjęłam się próby stworzenia wraz z uczniami spektaklu, oraz szkolnej gazetki;
Angażowanie się w te działania utwierdziły mnie w przekonaniu, że taka forma doskonalenia umiejętności jest dla uczniów atrakcyjniejsza i pozwala im odkrywać własne talenty.
1.9. Byłam członkiem komisji maturalnej podczas egzaminu z języka polskiego w NLO oraz podczas egzaminu pisemnego z języka angielskiego w (nazwa szkoły), dzięki czemu poznałam również praktyczną stronę przeprowadzania egzaminów;
1.10. Brałam udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli i podjęłam trud samokształcenia Uczestniczyłam w szkoleniach zorganizowanych na terenie szkoły na temat:
- Jak zapewnić uwagę, ład i dyscyplinę na lekcji– marzec 2006;
- Procedury przeprowadzania egzaminu ma


5

Uwaga:
Do sprawozdania należy dołączyć również załączniki w formie osobnego skoroszytu lub teczki. Załącznikiem może być wszystko, co dokumentuje Wasze działania, np. kontrakt z opiekunem stażu, arkusz hospitacji zajęć (tych obserwowanych i tych prowadzonych w obecności np. opiekuna stażu), scenariusze lekcji, zaświadczenia o kursach, dyplomy uczniów przygotowywanych do konkursów itp.
Istnienie załączników można zasygnalizować w sprawozdaniu dopisując obok punktu np. (załącznik nr 1)


6

Uwagi i spostrzeżenia

  • Powodzenia!


Przeczytaj teraz:

  1. Katarzyna Zaradni.pl Katarzyna Zaradni.pl

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 29.08.2010

Komentarze

Dobra i przydatna porada:)

Ostatnio zmieniony: 2013-02-18 22:51:08

Świetna porada:) Zapraszam do mnie:)

Ostatnio zmieniony: 2011-01-30 00:13:39